Haka Gym ry

1.    Visio

Haka Gymin visiossa olemme määritelleet, mistä haluamme meidät tunnettavan tulevaisuu­dessa. Tahdomme tukea liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja sen jatkumista läpi elä­män.

Visio

·       Tarjontaa jokaiseen tarpeeseen

·         Helposti lähestyttävä

·         Tunnettu urheiluseura Pirkanmaalla ja voimisteluseura Suomessa

·         Aitoa yhteistyötä kaupungin, yritysten ja muiden urheiluseurojen kanssa

·         Jokaisesta tunnista, tapahtumasta ja toimijasta välittyy liikunnan ilo

·         Jokainen toimija ja jumppari tuntee ylpeyttä omasta seurasta

2.    Arvot

Haka Gymin arvot on laadittu yhdessä ohjaajiemme kanssa.

Yhteiset arvomme:

Kunnioitus

-        asiakasta kohtaan, omana itsenään

-        ohjaajia kohtaan, toinen toistamme

-        aitouden kunnioitus

-        kunnioitamme mahdollisuutta harrastaa liikuntaa

-        terveyttä ja terveellistä elämäntapaa

-        harrastuspaikkoja

-        yhteistyökumppaneita

Ilo

-        yhteisöllisyydestä

-        asiakaspalvelussa

-        liikunnasta ja terveydestä

-        kilpailemisesta ja esiintymisestä

Vastuullisuus

-        koulutetut ohjaajat

-        laadukas ja luotettava toiminta

-        taloudellinen vastuu

-        noudatamme lakeja ja sopimuksia

-        tunnemme kasvatusvastuumme

Avoimuus

-        avoin yhteistyö yhteistyökumppaneiden suuntaan

-        toiminnan läpinäkyvyys

-        viestintä, sisäsinen ja ulkoinen

-        avoimuus uusiutumiselle ja muutoksille

3.    Slogan

Jumppa on Kivaa!

4.    Eettiset linjaukset

Seuramme tarjoaa kotipaikkakunnalla sekä harraste- että kilpaurheilutoimintaa arvojamme sekä lakeja ja asetuksia noudattaen. Tarjontaa on kaiken ikäisille ja jumpparit ohjataan omalle taito­tasolleen sopiviin ryhmiin. Kaikki lasten- ja nuorten toimintamme on päihteetöntä ja omalla esi­merkillämme edistämme terveellisiä elämäntapoja. Kaikki ovat tervetulleita harras­tamaan seu­rassamme.

5.    Toiminnan tavoitteet

Haka Gymin tavoitteena on tarjota jäsenistölleen liikunnan iloa ja elämyksiä sekä positiivista yhdessä tekemistä. Seuran liikuntapalveluista löytyy jokaiselle jotakin eri ikä-, taito- ja tavoite­tasoilla. Seuran toiminta jakaantuu harrasteliikuntaan, kilpavoimisteluun sekä liikuntatapah­tumiin.

Toiminnan keskeisenä painopisteenä on terveyttä edistävän harrastuksen tarjoaminen lapsille ja nuorille. Seura tarjoaa nuorille monipuoliset mahdollisuudet kehittyä myös seuratoiminnan pa­rissa osallistumalla ohjaaja- ja valmennustyöhön, tapahtumien ja kilpailujen organisointiin sekä jaosto- ja hallitustyöhön.

Käytännön toimintaperiaatteita seurassa

1.    Tiedotus

Seuran nettisivut, www.hakagym.fi, toimivat tärkeimpänä kanavana tiedottamiselle. Erityisesti toimintakausien alussa, ennen tapahtumia ja muutoin tarvittaessa käytetään paikallislehden yhdistyksille tarkoitettua ilmoituspalstaa sekä tehdään toiminnasta lehtijuttuja yhteistyössä lehden toimittajien kanssa. Myös sosiaalinen media ja erityisesti Facebook on tärkeä tiedottamisen ka­nava; niin seuran omat julkiset facebook-sivut kuin suljetut ohjaajien ja eri ryhmien omat face­book-sivut, unohtamatta seuran järjestämien tapahtumien omia sivuja.

Internet-sivuihin ja niiden päivittämiseen panostetaan ja sivujen sisältöä kehitetään jatkuvasti. Kaikki ajantasainen tieto toiminnasta ja jumpista löytyy netistä.

Jäsenrekisteri Nepton toimii tiedotteiden lähettämisreittinä - sillä tavoittaa tehokkaasti joko kaikki seuran jäsenet tai tarvittaessa yhden ryhmän tai jopa yhden jäsenen.

2.    Osallistumismaksut

Osallistumismaksuista päättää seuran johtokunta. Osallistumismaksujen hinnoittelun periaat­teena on mahdollistaa toiminta kaikille perheille.

Jumppamaksujen hinnat ovat näkyvillä seuran nettisivuilla ja hintojen vierestä voi nähdä myös hintojen muodostumisperusteita.

3.    Varainhankinta

Haka Gymin varainhankinta perustuu kolmeen pääteemaan; jäsenistön jumppamaksuihin, ta­pahtumien järjestämiseen sekä erilaiseen talkootoimintana tapahtuviin varainkeruuprojek­tei­hin. Seura on yhteistyössä Valkeakosken Haka ry:n kanssa onnistunut kasvattamaan kun­tayh­teistyötoimintaa järjestämällä kaupungin ala-asteilla liikunnallista iltapäiväkerhotoimintaa.

Ryhmät ja joukkueet voivat järjestää omia talkoita omien kulujensa kattamiseksi, mm. kisa­maksut ja muut kisakulut tai esiintymispuvut; ryhmällä on ilmoitusvelvollisuus seuralle omista talkoista.

4.    Uusien toimijoiden rekrytointi ja perehdytys

Kaikki uudet lasten ja nuorten ohjaajamme käyvät Suomen Voimisteluliiton jumppakoulukoulutuksen tai jumppakoulun täydennyskoulutuksen, cheerleaderohjaajilla on vaihtoehtoisesti mahdollisuus käydä Suomen Cheerleadingliiton perustason ohjaajakoulutus. Lisäkoulutusta annetaan ohjaajille innokkuuden ja tarpeen mukaisesti. Joka syksyinen Ohjaajien Syyspamaus toimii perehdy­tystilaisuutena uusille ohjaajille. Lähempää perehdytystä uudet ohjaajat saavat ohjaajakolle­goiltaan kauden aikana, nuoret ohjaajamme ohjataan ensiksi kasvamaan kokeneen / kokenei­den ohjaajien kanssa niin sanottuina apuohjaajina.

5.    Ohjaajien kouluttaminen

Haka Gym kouluttaa aktiivisesti omia kasvattejaan seuran ohjaajiksi ja valmentajiksi. Ohjaajia ja valmentajia tarvitaan runsaasti sekä harrastevoimistelutunneille että joukkuevoimistelun val­mennustoimintaan. Koulutus toteutetaan Suomen Voimisteluliiton koulutusjärjestelmän mukai­sesti.

6.    Ensiapu

Ohjaajat saavat joka syksy lyhyen ensiapukoulutuksen ohjaajien ja valmentajien kauden aloitustapahtuman yhteydessä. Kouluttajana toimii terveydenhoitaja, fysioterapeutti tai alan opiskelijoita.

Koulutuksessa käydään läpi tyypillisimmät tapaturmat, joihin ohjaaja voi törmätä toiminnassamme, lisäksi käydään läpi mm. diabetes-, epilepsia- ja allergia-asioita. Jokaisella jumppapaikallamme on vähintään yksi ensiapu-laatikko esimerkiksi seuran kaapissa tai laatikossa. Ensiapulaatikko sisältää: Siripiri-glukoosipastilleja (matalan verensokerin saa nostettua nopeasti hyvälle tasolle), kylmäpakkauksia, ideaalisiteitä, laastareita, puhdistusliinoja, perhoslaastareita (2 kpl), kolmiohuiveja.

Jos jokin tavaroista loppuu, ohjaaja huolehtii ilmoittamisesta seuran toimistolle.

7.    Toimijoiden muistaminen

7.1.   Virkistys ja motivointi

 • Tiimipalaverit                                                      10,00 €/ hlö/ vuosi
 • Ohjaajien virkistyspäivä                                     väh. 1 krt / vuosi
 • Kutsut liikuntajuhlaan (1 lippu)
 • vapaaehtoisille jumppakortti virkistysetuna (sis. jäsenmaksun)
 • Ohjaajapaita
 • ryhmätapaturmavakuutus

7.2.    Muistamiset

 • Seuraavia seuramme toiminnassa aktiivisesti mukana olevia muistetaan:

-        ylioppilas (väh. 2 vuotta ohjaus- tai johtokuntatyötä)

-        50-, 60-, 70-, 80-, 85-, 90- ja 95-vuotis syntymäpäiviään juhliva

-        juhliva seura tai yhteisö, jolla on meille erityistä merkitystä

-        puheenjohtaja puheenjohtajakauden päättyessä

-        muut seuratyössä ansioituneet johtokunnan harkinnan mukaan

 • Johtokuntalaisen häämuistaminen
 • Johtokuntalaisen vauvamuistaminen
 • Johtokunnan päätöksellä muut muistamiset
 • Ainaisjäseneksi kutsutaan johtokunnan päätöksellä yli 60-vuotias toiminnassa aktiivi­sesti mukana oleva jäsen. Ainaisjäsenten valinta käsitellään johtokunnan kokouksessa kerran vuodessa, vuoden alussa. Ainaisjäsenet kutsutaan kevätkokoukseen ainaisjäse­nyyttä vastaanottamaan ruusujen kera.
 • Ohjaajamerkit annetaan liikuntajuhlassamme tiimien ehdotusten mukaisille saajille.
 • Ohjaajamerkki voidaan luovuttaa myös seurassamme toimineelle ohjaajalle, joka ei ole jostain syystä saanut merkkiä seurassamme toimiessaan ja joka täyttää merkin vaati­mukset, vaikkei ohjaisikaan juuri tuolla hetkellä.
 • Ansiomerkit (Suomen Voimisteluliitto) haetaan juhlavuosina ansioituneille ja merkit luo­vutetaan ko. vuoden liikuntajuhlassa.

8. Yhteistyö

Seura tekee tiivistä useiden eri toimijoiden kanssa: Valkeakosken kaupunki (liikuntatoimi, kas­vatus- ja opetustoimi, vammaispalvelut, vanhuspalvelut), Haka-perheen seurat (Valkeakosken Haka ry, FC Haka Juniorit ry, FC Haka Oy), VaKP Voimistelujaosto ja Suomen Hengitysliitto. Seura on mukana Suomen Palloliiton vetämässä Valkeakosken urheiluseurojen yhteistyöprojektissa sekä Valkeakosken ankanuitto -tapahtuman projektiryhmässä.

Seuralla on muutamia vakituisia yhteistyökumppaneita mm. järjestettävien kilpailu- ym. ta­pahtumien puitteissa. Yhteistyökumppaneiden kanssa neuvotellaan vuosi- tai tapahtumakoh­taisesti tuki ja siitä tarjottava vastine. Seura muistaa yhteistyökumppaneita mm. näytöskutsuilla, jou­lumuistamisilla, esiintymisillä ja jumppalipuilla tai -korteilla.

Yhteistyökumppanit ja verkostot ovat ensiarvoisen tärkeitä seuralle ja erilaista verkostoitumis­ta pyritään jatkuvasti vahvistamaan.

Seuran toiminnan perustana on Suomen laki, yhdistyslaki, Valtakunnallinen liikunta- ja urhei­luorganisaatio ry:n (Valo ry), Hämeen Liikunnan ja Urheilun (HLU), lajiliittojen (Suomen Voi­misteluliitto, Suomen Cheerleadingliitto) säännöt sekä seuran omat säännöt. Lisäksi lajeissa noudatetaan kunkin lajin sääntöjä.

9. Organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-9 jäsentä. Lisäksi seurassamme toimii harraste-, val­mennus-, nuorten- ja lastentiimit sekä näytöstiimi.

Haka Gym ry:n Uskollisuuden Kilta (numero 120) on perustettu 17.3.2007 ja aktiivisessa Killas­samme jäseniä on reilut 50 henkilöä.

Ohjaajille, valmentajille, tiimiläisille, työntekijöille ja hallituksen jäsenille järjestetään vuoden aikana vähin­tään kaksi yhteistä tilaisuutta, joiden tavoitteena on yhteisen toimintakulttuurin vahvistami­nen ja yh­teisesti hyväksi koettujen toimintatapojen käyttöönotto.

10. Pelisäännöt

Jokainen ryhmämme laatii kauden alussa pelisäännöt. Ne jaetaan kirjallisina ryhmissä kaikille ja palautetaan määräpäivään mennessä seuran toimistolle sähköisesti. Toimistolla huolehdi­taan, että jokaisen ryhmän pelisäännöt kuten myös kausisuunnitelmatkin löytyvät seuran net­tisivuilta avoimuusperiaatteen mukaisesti. Kevätkauden alussa ohjaajat käyvät ryhmissä läpi syyskuussa yhdessä laaditut pelisäännöt. Sinettivastaava neuvoo pelisääntöjen laadinnassa ohjaajia Ohjaa­jien Aloituspamauksessa.

Vanhempien pelisäännöt:

1)     Kannustan lastani hänen harrastuksessaan.

2)     Käyn lapseni kanssa läpi ryhmän pelisäännöt ja myös vanhempana sitoudun noudatta­maan näitä.

3)     Ilmoitan aina ohjaajille mahdollisista allergioista, erityispiirteistä tai mahdollisista sairauk­sista.

4)     Otan yhteyttä ohjaajiin, mikäli ilmenee ongelmia esim. ryhmässä tai ohjauksessa.

5)     Mikäli jään koululle jumpan ajaksi, odotan salin ulkopuolella. HUOM! Kaikilla kouluilla tä­mä ei ole sallittua.

6)     Huolehdin, että lapsen jumppamaksu on maksettu ajallaan.

7)     Kannustan lastani terveellisiin elämäntapoihin.

Näiden pelisääntöjen lisäksi ohjaaja voi yhdessä vanhempien kanssa sopia lisää ryhmäkohtai­sia sääntöjä.

Seuran pelisäännöt:

·         Tuemme ja kannustamme ohjaajia kouluttautumaan varmistaaksemme monipuolisen ja laa­dukkaan toiminnan.

·         Tarjoamme liikuntaa joka ikäryhmälle ja pyrimme näin myönteisessä hengessä kannusta­maan jumppareita elinikäiseen harrastukseen ja liikunnan iloon.

·         Noudatamme yhdessä seuran arvoja: kunnioitus, ilo, vastuullisuus, avoimuus.

·         Kaikki seuratoimijat (ohjaajat, tiimiläiset, johtokuntalaiset) noudattavat seuran yhdessä sovit­tuja toimintamalleja.

11.  Ongelmanratkaisupolku

Seuran ongelmanratkaisupolku on määritelty seuraavasti:

1.    Ohjaajia/vanhempia kannustetaan ratkaisemaan ongelma ensin ryhmän sisällä. Jos joku ottaa yhteyttä seuraan ja kertoo ongelmasta, ottaa seuran Lasten ja Nuorten liikunnan vastaava tai toiminnanjohtaja yhteyttä ohjaajaan ja kehottaa häntä ratkaisemaan mahdollisen ongelman ensin ryhmän sisällä.

2.    Mikäli ongelma ei ratkea ryhmän sisällä kehotetaan ohjaajaa/vanhempia ottamaan yhteyttä seuran Lasten ja Nuorten liikunnan vastaavaan tai toiminnanjohtajaan, jotka yhdessä miettivät ja neuvottelevat ratkaisua.

3.    Mikäli asia ei Lasten ja Nuorten liikunnan vastaavan ja toiminnanjohtajan avulla ratkea, voidaan ottaa yhteyttä seuran puheenjohtajaan.

12. Toimintamuodot

Aikuisten harrasteliikunta:

·         Kuntoliikunta (syyskausi, kevätkausi, kesätoiminta ja kurssit)

·         Ikäihmisten liikunta

·         Erityisryhmien liikunta (mm. hengityssairaat)

·         Joukkuevoimistelun aikuisten harrasteryhmä, Vanillat

Lasten ja nuorten liikunta

·         Perheliikunta ja Liikuntaleikkikoulu

·         Voimistelukouluryhmät, harraste

·         Erityislasten liikunta

·         Lasten liikuntasynttärit

·         Loma-aikojen kerhotoiminta

·         Kouluyhteistyö; Liiksa-IP-kerhot, Liiksa-Välkät

·         Nuoret, tanssi ja cheerleading, harraste

Valmennustoiminta

·         Joukkuevoimistelun valmennusryhmät

·         Telinevoimistelu

13. Valmennustoiminta

Seurassa on valmennustoimintaa joukkuevoimistelussa, 2016 vuonna telinevoimistelu siirretään valmennuksen alle. Toiminta koostuu perusryhmistä, jotka harjoittelevat alkeita ja ovat kaikille avoimia sekä valmennusryhmistä, joiden toiminta on tavoitteellisempaa ja joiden toimintaan sekä lasten ja vanhempien odotetaan sitoutuvan.

Uusi joukkuevoimistelun valmennusryhmä aloitetaan aina joka toinen vuosi 5-6 -vuotiaille tytöille. Uuteen valmennusryhmään otetaan mukaan kaikki halukkaat. Jo olemassa olevat valmennusryhmät ovat suljettuja ryhmiä, joihin pääsee kokeilemaan ottamalla yhteyttä Haka Gymin valmennusvastaavaan. Uusien mukaan tulevien tyttöjen odotetaan omaavan jonkin verran ennestään voimistelutaustaa. Mitä pidempään ryhmä on harjoitellut, sitä vahvempaa taustaa odotetaan uusilta voimistelijoilta.

Valmennusryhmien pelisäännöistä ja tavoitteista keskustellaan yhdessä vanhempien kanssa vähintään kerran vuodessa järjestettävissä vanhempainilloissa. Näin myös vanhemmat saadaan sitoutettua tavoitteisiin ja toimintaan.